PRIVACYBELEID

1. Algemene informatieLaatste revisie: 9 oktober 2020 CareCabin NV, Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, BE0811.307.613 (hierna afgekort als “CareCabin”), is de verantwoordelijke voor de verwerking.
Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. U vindt hier ook meer informatie over uw privacy rechten en hoe u ze kunt uitoefenen. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op deze website, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy. 
CareCabin willen persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. Deze Privacy Policy geeft meer informatie over welke persoonsgegevens CareCabin verzamelt en verwerkt. We hebben het in de context van deze privacy policy voortaan altijd over gegevens van u als klant, als mogelijk toekomstige klant of als andere betrokkene, zoals begunstigde, contactpersoon in een bedrijf, enz. In welke hoedanigheid ook, uw rechten blijven dezelfde en CareCabin gaat even zorgzaam om met uw persoonsgegevens.
We raden u eveneens aan om de cookieverklaring te lezen wanneer u de site of applicaties van CareCabin gebruikt. Daarin kan u lezen wat cookies zijn, welke cookies CareCabin gebruikt en hoe u uw keuze wijzigt. De cookieverklaring kan je altijd terugvinden in de digitale oplossing zelf. Zo kan je de cookieverklaring voor de CareCabin-website raadplegen op https://carecabin.be/cookie-policy .
2. Persoonsgegevens
2.1 Hoe verkrijgen we persoonsgegevens? CareCabin ontvangt persoonsgegevens omdat u deze aan ons verstrekt. Door u te registreren op de website of de velden in te vullen die om persoonlijke gegevens vragen, zijn de gegevens onmiddellijk beschikbaar voor CareCabin. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook verkrijgen tijdens uw interacties met ons. Interacties kunnen acties omvatten zoals het plaatsen van een bestelling, het contacteren van onze klantendienst of een gesprek hebben met één van onze medewerkers. De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, verwijzen we naar de afzonderlijke cookieverklaring
2.2 Welke persoonsgegevens verzamelen we?● Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres bij bezoek aan de website;● Categorie 2, bij registratie op de website: uw profielnaam, e-mailadres, logingegevens en (eventueel uw profielafbeelding)● Categorie 3: cookies;● Categorie 4: uw adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling.
2.3 Doeleinden van de verwerking:CareCabin verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:● Het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken en rapporteringen, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van CareCabin om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren en inzicht te krijgen in haar dienstverlening;● Het beheer van uw account op deze website met het oog op het gebruik van onze onderneming en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd;● Uw aanvraag te behandelen en goed in te schatten of het contract gesloten kan worden en onder welke voorwaarden, vooraleer de dienstverlening kan aangeboden worden door CareCabin. De rechtsgrond hier is de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst die door u werd gevraagd; ● De levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd. De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening te kunnen uitvoeren. Om dat te doen, moet CareCabin soms bepaalde persoonsgegevens overmaken aan een tussenpersoon of tegenpartij. ● U toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, indien u hiervoor uw akkoord heeft gegeven . Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.● De vaststelling, uitoefening, verdediging en vrijwaring van de rechten van CareCabin of de personen die zij eventueel vertegenwoordigt, bijvoorbeeld bij geschillen. 
2.4 Duur van de verwerkingCareCabin gebruikt uw persoonsgegevens als CareCabin daarvoor een duidelijk doel heeft, zoals hierboven beschreven. Als CareCabin geen doel meer heeft, verwijderen we de persoonsgegevens. Uitgangspunt voor het bijhouden van uw persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn (doorgaans is dat tot 10 jaar na het einde van een contract). 
3. Uw rechtenAls CareCabin uw persoonsgegevens verwerkt, hebt u bepaalde rechten: ● Recht van toegang en inzage: u heeft het recht om op elk moment kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.● Recht van verbetering, verwijdering en beperking: Het kan gebeuren dat bepaalde gegevens die CareCabin over u heeft opgeslagen niet (meer) correct zijn. U kunt altijd vragen om die gegevens te laten verbeteren of vervolledigen. U kan CareCabin vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen. Als CareCabin geen dwingende reden meer heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens zal CareCabin die verwijderen.● Recht van verzet: U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gebaseerd zijn op het gerechtvaardigd belang van CareCabin.● Recht van vrije gegevensoverdracht: U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
Wees altijd zo specifiek mogelijk als u uw rechten wil uitoefenen. Dan kan CareCabin uw vraag concreet en correct behandelen. CareCabin moet wel uw identiteit kunnen verifiëren, om te vermijden dat iemand anders uw rechten uitoefent. Vandaar dat CareCabin een kopie van uw identiteitskaart kan vragen bij een dergelijke aanvraag. 
Wilt u meer informatie of gaat u niet akkoord met het standpunt van CareCabin? U beschikt eveneens over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel Tel: +32 (0)2 274 48 00 Fax: +32 (0)2 274 48 35 E-mail: eb.abg-dpa%40tcatnoc
4. ContactMocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op:● Hetzij per e-mail naar eb.nibacerac%40olleh,● Per aangetekende post naar Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België● Of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de website. 
CareCabin moet wel uw identiteit kunnen verifiëren, om te vermijden dat iemand anders uw rechten uitoefent. Vandaar dat CareCabin een kopie van uw identiteitskaart kan vragen bij een dergelijke aanvraag.
5. Beveiliging en vertrouwelijkheidTeneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers. CareCabin ziet erop toe dat er strikte regels worden gevolgd en dat de betrokken medewerkers: ● Alleen over de gegevens beschikken die ze nodig hebben om hun opdrachten uit te voeren, ● Steeds verplicht zijn persoonsgegevens discreet, veilig en vertrouwelijk te behandelen en enkel te gebruiken voor de uitvoering van hun opdrachten. 
CareCabin neemt intern technische en organisatorische maatregelen om te voorkomen dat persoonsgegevens in handen komen van en verwerkt worden door onbevoegden, of per ongeluk gewijzigd of vernietigd worden. U kan echter ook maatregelen nemen om veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en wachtwoord te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.
6. Doorgifte van gegevens aan derdenCareCabin zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.
In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat CareCabin uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet meedelen aan derden. CareCabin zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.
7. Ondersteuning door derdenVoor de verwerking van persoonsgegevens kan CareCabin beroep doen op verwerkers. Dat zijn ondernemingen die dan in opdracht van CareCabin persoonsgegevens kunnen verwerken. 
Die gegevensverwerking kan betrekking hebben op de volgende zaken:● Financiële rapportering● Marketingondersteuning ● ICT-beheer en -ondersteuning. ● Ontsluiting van documenten en archivering● Vertalers en taalbureaus● Afdrukken van nieuwsmagazines, folders etc. ● Consultants● Marktonderzoekbureaus
CareCabin kan als verantwoordelijke voor de verwerking naast beroep te doen op verwerkers ook beroep doen op andere dienstverleners of derde partijen die zelf verantwoordelijke voor de verwerking zijn, zoals advocaten of notarissen.
8. WijzigingenCareCabin kan deze privacyverklaring te allen tijde wijzigen. De meest recente versie vindt u altijd op https://carecabin.be/privacy-policy. Om u op de hoogte te houden van de laatste wijziging van de privacyverklaring, zullen we de herzieningsdatum aanpassen telkens deze wordt gewijzigd. De gewijzigde privacyverklaring is geldig op die datum. Voor elke belangrijke inhoudelijke wijziging informeert CareCabin u steeds vooraf.  Voor meer informatie over de Privacywet in België in het algemeen kan u ook terecht op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be, de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.